Điểm chuẩn NV2-2013: HV Báo chí Tuyên truyền

Cập nhật: 09/08/2023 icon
Điểm trúng tuyển diện học sinh phổ thông khu vực 3 như sau:

Điểm chuẩn NV2-2013: HV Báo chí Tuyên truyền

TT

Ngành / Chuyên ngành

ngành

Mã chuyên ngành

Mức điểm khối C

Mức điểm khối D

1

Triết học Mác Lê Nin

D220301

524

2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

D220301

525

22,5

20

3

Kinh tế chính trị Mac Lê Nin

D310101

526

23,5

21,5

4

Lịch sử Đảng Công sản VN

D220310

 

23,5

 

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

D310201

533

23

17,5

6

Xã hội học

D310301

 

 

 

21,5

7

Chính sách công

D310201

536

 

 

21

 

Học viện đã gửi giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển NV2 theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký.

Thời gian nhập học: 21/9/2013.

Sau 5/10/2013 thí sinh không đến nhập học, Học viện coi như thí sinh đã bỏ học.

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com