Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng

Cập nhật: 29/01/2024
 

Đã sáp nhập vào Trường Cao đẳng Đà Lạt (theo quyết định số`753/QĐ-LĐTBXH ngày 18/8/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)

 

Chủ đề liên quan: