Chương trình đào tạo » Sơ cấp

Quản trị doanh nghiệp nhỏ

 
Tên nghề:          QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP NHỎ
Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề Quản trị doanh nghiệp nhỏ;
Số lượng mô đun đào tạo: 5
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề;
 
I.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1.Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:
- Kiến thức:
+ Biết được cách thức lựa chọn ngành nghề kinh doanh;
+ Những yêu cầu khi thực hiện bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp;
+ Cách thức tổ chức sắp xếp trong sản xuất;
+ Theo dõi, quản lý sản xuất (năng  suất, chất lượng);
+ Trình bày được các chiêu thức trong việc bán hàng;
+ Nắm rõ các yêu cầu quản lý tài chính của doanh nghiệp.
- Kỹ năng:
+ Biết cách khởi sự doanh nghiệp để sản xuất kinh doanh.
+ Thực hiện được việc quản lý sản xuất – kinh doanh;
+ Thực hiện giám sát các hoạt động sản xuất và kinh doanh của một doanh nghiệp quy mô nhỏ;
+ Phân tích được các hoạt động trong sản xuất – kinh doanh.
- Thái độ:
Cẩn thận, chính xác, có ý thức cao trong tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh.
2. Cơ hội việc làm:
Người học sau khi học xong chương trình nghề làm được số công việc sau:
+ Làm được những công việc ở những vị trí phù hợp khác nhau trong các doanh nghiệp;
+ Chủ doanh nghiệp nhỏ.
 
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:
1.Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu
- Thời gian đào tạo: 5 tháng
- Thời gian học tập: 20 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 623 giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 37 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khoá học: 12 giờ).
2. Phân bố thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian học các mô đun đào tạo nghề: 660 giờ
- Thời gian học lý thuyết: 181 giờ; thời gian học thực hành: 479 giờ
 
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN     
MÔ ĐUN
Tên mô đun
Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số
Trong đó
Lý thuyết
Thực hành
Kiểm tra
 
Các môn học, mô đun đào tạo nghề
 
 
 
 
MĐ 01
Khởi nghiệp kinh doanh
120
34
80
6
MĐ 02
Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp nhỏ
90
26
60
4
MĐ 03
Quản trị sản xuất – kinh doanh
140
40
92
8
MĐ 04
Hoạt động quản lý bán hàng
90
26
60
4
MĐ 05
Quản lý tài chính trong doanh nghiệp nhỏ
220
55
155
10
Tổng cộng
660
181
442
37
 
IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:
 
1. KHỞI NGHIỆP KINH DOANH
Mã số mô đun: MĐ 01
Thời gian mô đun: 120 giờ (Lý thuyết: 34 giờ, Thực hành: 86 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
- Trình bày được các loại hình doanh nghiệp phù hợp và có lợi thế nhất đối với người muốn khởi nghiệp.
- Trình bày được đặc điểm của nhà doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp.
- Biết tự kiểm định năng lực cá nhân của chủ doanh nghiệp.
- Xác định loại hình doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh trong từng trường hợp cụ thể.
- Phát hiện những cơ hội kinh doanh xung quanh
- Cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định loại hình và ngành nghề hoạt động sản xuất – kinh doanh phù hợp;
- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện thủ tục đăng ký chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
Những kiến thức về kinh doanh (nhận thức, ý tưởng)
2
Nêu đặc tính của chủ doanh nghiệp
3
Tìm hiểu các ngành nghề kinh doanh
4
Lựa chọn cơ hội kinh doanh phù hợp
5
Xác định hình thức pháp lý của doanh nghiệp
6
Lập hồ sơ đăng ký kinh doanh
7
Đăng ký thành lập doanh nghiệp (giấy phép, con dấu, hoá đơn)
 
2. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ
Mã số mô đun: MĐ 02
Thời gian mô đun: 90 giờ (Lý thuyết: 26 giờ, Thực hành: 64 giờ)
Mục tiêu của mô đun: Sau khi học xong mô đun này học sinh có khả năng:
- Biết được cách thức tuyển dụng lao động đúng pháp luật.
- Nắm rõ được sự phù hợp của từng công việc đối với từng công việc.
- Nắm rõ những giấy tờ quy định cho một bộ hồ sơ xin việc.
- Xây dựng được nội quy làm việc, quy định sử dụng tài sản.
- Thực hiện tốt kỹ năng giao tiếp thông qua việc phỏng vấn xin việc.
- Cẩn thận với những nội quy quy định.
- Ân cần khi phỏng vấn người xin việc.
- Chính xác trong việc tính lương và thực hiện những chính sách đãi ngộ người lao động.
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
Thuê mướn lao động
2
Phân tích sự phù lợp của lao động với công việc
3
Xây dựng nội quy làm việc, quy định về sử dụng và bảo quản tài sản
4
Quy định về chế độ tiền lương
5
Quy định về chế độ đãi ngộ của doanh nghiệp
 
3. QUẢN TRỊ SẢN XUẤT – KINH DOANH
Mã số mô đun: MĐ 03
Thời gian mô đun: 140 giờ (Lý thuyết: 40 giờ, Thực hành: 100 giờ)
Mục tiêu của mô đun: Sau khi học xong mô đun này học sinh có khả năng:
- Biết cách thức quản lý sản xuất nhằm đạt được năng suất cao và chất lượng sản phẩm phù hợp;
- Biết được cách thức điều hành sản xuất kinh doanh nhằm tiết kiệm nguyên vật liệu, tránh lãng phí trong sản xuất kinh doanh.
- Điều hành sản xuất kinh doanh.
- Cẩn thận trong mọi quyết định điều hành hoạt động sản xuất – kinh doanh.
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
Kiểm tra việc sắp xếp mặt bằng sản xuất
2
Xây dựng và ban hành quy trình sản xuất
3
Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh
4
Tổ chức / triển khai sản xuất
5
Kiểm tra quá trình sản xuất
6
Đánh giá kết quả sản xuất
7
Xây dựng định mức khoán lương
8
Huấn luyện bổ sung / huấn luyện lại người lao động.
 
4. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG
Mã số mô đun: MĐ 04
Thời gian mô đun: 90 giờ (Lý thuyết: 26 giờ, Thực hành: 64 giờ)
Mục tiêu của mô đun: Sau khi học xong mô đun này học sinh có khả năng:
- Biết cách thức giao tiếp nhằm đạt được sự thoả thuận cao với khác hàng.
- Đàm phán kinh doanh.
- Cẩn thận trong mọi quyết định khi đàm phán và thoả thuận với khách hàng.
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
Tìm kiếm thị trường tiêu thụ
2
Xây dựng kế hoạch bán hàng
3
Kỹ năng đàm phán, ký kết hợp đồng kinh tế
4
Giải quyết ý kiến đóng góp của khách hàng
 
5. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ
Mã số mô đun: MĐ 05
Thời gian mô đun: 220 giờ (Lý thuyết: 55 giờ, Thực hành: 165 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
- Trình bày được các phương pháp phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, tính toán và lập được kế hoạch chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của một doanh nghiệp nhỏ cụ thể;
- Biết tính toán và lập được kế hoạch vốn và nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ cụ thể trong năm;
- Biết tính toán và lập được kế hoạch vốn và nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ cụ thể trong các quý và các tháng;
- Phản ánh, ghi chép được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các chứng từ sổ sách kế toán theo quy định;
- Tính toán và lập được biểu tính kết quả kinh doanh như: doanh thu trong kỳ, lợi nhuận trong kỳ;
- Biết tính toán và lập được các biểu khai báo thuế theo quy định;
- Biết thiết kế và ghi chép phản ánh vào các sổ theo dõi công nợ và lập được kế hoạch thanh toán công nợ;
- Lập được các mẫu biểu báo cáo tài chính năm theo quy định hiện hành;
- Chấp hành đúng các quy định trong công tác kế toán tài chính;
- Phải trung thực khách quan, chính xác, cẩn thận, đầy đủ trong tính toán, ghi chép,  phản ánh vào các bảng biểu, sổ sách kế toán, kế hoạch.
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
Ghi chép sổ sách kế toán.
2
Tính kết quả, hiệu quả kinh doanh
3
Phân tích chi phí sản xuất kinh doanh
4
Khai báo và nộp thuế
5
Lập báo cáo quyết toán tài chính năm.

Bản quyền 2008 - 2023 @ Diemtuyensinh.com
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]